Medezeggenschap op school, doet u mee?

Belangrijke besluiten op school moeten ter informatie, advies of inzage worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zowel leerkrachten als ouders, die periodiek worden gekozen.

Meebeslissen over het beleid van onze school

Het onderwijs op een basisschool is constant in beweging. Bijvoorbeeld door nieuwe regels en wetten vanuit de overheid of nieuwe onderwijsinzichten. Het bevoegd gezag (de schooldirectie en het schoolbestuur van Zaan Primair) moeten hier steeds op inspelen. Belangrijke besluiten die genomen worden door het bevoegd gezag, moeten ter informatie, advies of inzage worden voorgelegd aan de MR. De MR is een soort ‘eerste kamer’, die de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag beoordeelt. De MR adviseert of geeft instemming op de besluiten of plannen (advies- of instemmingsrecht, zie ook www.infowms.nl ). Onderwerpen die de MR belangrijk vindt (bijvoorbeeld na signalen vanuit de school of de ouders) kunnen op de agenda van de MR worden gezet gezet worden.

Onze MR is dus geen onderdeel van het bevoegd gezag, maar een onafhankelijk orgaan van ouders en leerkrachten die het belang van het kind vertegenwoordigt, als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zaken waar onze MR een rol in speelt zijn onder andere:

  • Het financieel beleid van de school
  • Nieuwbouw of verbouwingen
  • Veranderingen in het schoolrooster
  • Verschillende zaken op het gebied van personeelsbeleid (o.a. formatie, leiding)
  • School- en jaarplannen

 

Wie zitten er in onze MR?

Marcel Ruiters –  Voorzitter – Ouder locatie In t Veld

Tanja Fenijn – Secretaris – Leerkracht locatie Hannie Schaft

Ellis Sniers – Lid – Leerkracht locatie In ’t Veld

Astrid Veraart – Lid – Leerkracht locatie  locatie In ’t  Veld

Yvette Kok – Lid – Leerkracht locatie Hannie Schaft

Desiree de Witte – Lid – Ouder locatie In ’t Veld

Guluzar Kaya – Lid – Ouder Locatie Hannie Schaft

IJpe Visser – Lid – Ouder Locatie Hannie Schaft

 

De directeur is aanwezig tijdens de vergaderingen namens het bevoegd gezag (school en schoolbestuur)

De MR is afgelopen schooljaar acht keer bij elkaar geweest (inclusief de jaarvergadering).

 

Wat wordt er in de MR besproken?

In de vergaderingen zijn de meeste reguliere beleidsonderwerpen als het formatieplan, de groepsindelingen, de resultaten en opbrengsten, de jaarkalender, de jaargids en het Jaarplan besproken en ter instemming of ter advisering voorgelegd aan de MR.