Missie, visie, het waarom van de school

 

 

De missie en visie van Over de Brug luidt: uitstekend en toekomstgericht onderwijs, waarbij aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden, natuur en milieu, techniek en cultuur. Op beide scholen wordt dit in de jaarplanning opgenomen waarbij tussen de scholen accentverschillen mogelijk zijn. 

Eigenaarschap van de leerlingen 

In de nieuw ingevoerde methode Blink, staat ontdekkend leren centraal. Door in alle groepen 3 t/m 8 de Bareka rekentoets op grond waarvan de leerlingen zelfs hun rekenvaardigheid kunnen inschatten. Vanuit PBS en Kwink komen tot een leerlingenraad waarbij leerlingen een duurzame inbreng hebben in het vormgeven van hun school en hun onderwijs. Coöperatieve werkvormen: leerlingen leren om samen te werken. Dit is in veel methodelessen (Begrijpend lezen XL bijv.) vaak de gehanteerde werkwijze. Onderzoeken van mogelijkheden tot groepsdoorbroken onderwijs. 

 

Digitalisering 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 gebruiken een device (Chromebook of Snappet computer) om met Snappet te werken. Het voordeel hiervan is, dat lessen een heldere instructie kennen, een goede verwerking en de mogelijkheid om te differentiëren voor de meeste leerlingen met speciale onderwijsbehoefte. De school besteed ook aandacht aan internetveiligheid en het werken met office 365. 

 

Profiel techniek, cultuur en natuur 

De scholen willen meer doen met techniek, cultuur en natuur, o.a. door de nieuwe methode Blink. In de jaarplanning worden schoolbrede projecten opgenomen waarin een van deze waarden centraal staan. Techniek is een vak dat in bijna alle lessen terugkomt, ook als het om cultuur of natuur gaat. 

 

IKC ontwikkeling op de inhoud 

Hannie Schaft is een IKC waarbij de voor- en naschoolse opvang in de school is. Er maken tot 72 kinderen gebruik van. Een belangrijke doel voor de komende 4 jaar is het IKC organisatorisch en strategisch verder te ontwikkelen. 

 

Op In ’t Veld wordt het IKC uitgebreid met kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. De ingebruikname van de nieuwbouw, zomer 2021 is een belangrijk moment om het IKC op te starten. Hierbij aandacht o.a. voor samenwerking op de werkvloer en een optimale organisatorische samenhang. 

 

Bewegingsonderwijs 

Wekelijks 45 minuten vakonderwijs en 45 minuten van een gecertificeerde leerkracht. Op basis van een door Zaan Primair aangebracht leerprogramma. Verder bewegen in de klas met bijv. Energizers en digibord. Leerlingen spelen per schooldag twee maal een half uur buiten; hierbij aandacht voor kwalitatief spel én sociaal gedrag.